Nieuws Wabo

Informatiearchitectuur toont effecten Omgevingswet

Geschreven door op woensdag, 24 augustus 2016 08:48
Als het gaat om de informatiehuishouding, dan heeft de Omgevingswet voor gemeenten (en andere overheden) grote gevolgen. Gemeenten moeten met hun websites en hun dienstverlening aansluiten op de voorkant van het Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). …
Een artikel van Tom Barkhuysen, Machteld Claessens en Niels Jak van het Stibbeblog. In een uitspraak van 27 juli 2016 creëert de Afdeling bestuursrechtspraak een rechtsingang voor het geval dat niet tijdig wordt besloten op…
Een artikel van Franca Damen van haar website. Het is niet mogelijk om voor de geluidbelasting op woningen die zijn gelegen op een gezoneerd industrieterrein maatwerkvoorschriften vast te stellen. Dit oordeelde de Raad van State…
Een artikel van Franca Damen van haar website. De onderzoeks- en actualiseringsplicht in de Wabo verplicht het bevoegd gezag om de voorschriften van een omgevingsvergunning milieu te wijzigen of de omgevingsvergunning in te trekken als…
Een artikel van Anna Collignon en Ronald Olivier van het Stibbeblog. Tegen de expliciete bedoeling van de wetgever in heeft de Afdeling in twee uitspraken van 28 juli 2016 een nieuwe, buitenwettelijke, stuitingsmogelijkheid gecreëerd: ook…

De ‘Kruimelvergunning’ voor functiewijziging pand

Geschreven door op vrijdag, 12 augustus 2016 11:53
Een artikel van Merel Holtkamp van AKD. Met de planologische kruimellijst – die is opgenomen in artikel 4 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht – kan het college van B&W toestemming geven om van…

De ontwerpwijziging van het Bor (uitvoering wet VTH)

Geschreven door op donderdag, 11 augustus 2016 14:50
n deze vlog wordt het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) inzake verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving (uitvoering wet VTH) besproken. Dit ontwerpbesluit is op 11 juli 2016 door de staatssecretaris van Infrastructuur…
Een artikel van Van der Feltz Advocaten. Een redelijke uitleg van de planregel waarin staat dat het verbod om aanlegwerkzaamheden zonder vergunning te verrichten niet van toepassing is op werken en werkzaamheden welke reeds in…
Pagina 1 van 72