Nieuws Wabo

Een wet om op te bouwen

Geschreven door op donderdag, 18 september 2014 07:57
Welke consequenties heeft de stelselherziening voor duurzaamheid? En welk vertrouwen is nodig van alle betrokken partijen? De Omgevingswet kent veel aspecten die het verdienen extra belicht te worden.de komende tijd zijn er een aantal 7-minutencolleges…

Speciale bijlage Omgevingswet bij VNG Magazine

Geschreven door op maandag, 15 september 2014 07:10
Een vergunning in een dag regelen, accounthouders die zorgen dat initiatieven in de fysieke leefomgeving versneld tot stand komen en waterveiligheidsmaatregelen in nauwe samenwerking door alle partijen in het Brabantse Noordwaard. Het zijn voorbeelden uit…

Hoorzitting Omgevingswet: provincies vol vertrouwen

Geschreven door op vrijdag, 12 september 2014 12:12
Een hoorzitting over de Omgevingswet kwam voor de Tweede Kamer als geroepen. Bij de Kamerleden leefden nog vele vragen over de vernieuwing van het omgevingsrecht. Tijdens de afgelopen twee dagen werden de Kamerleden bijgepraat door…
Een artikel van mr. Frank Sanders van De Voort Advocaten | Mediators, sectie vastgoed & overheden. In voorbereiding zijnde projectafwijkingsprocedure of bestemmingsplanherziening voldoende voor concreet zicht op legalisatie? Schadevergoeding te vorderen van Gemeente indien zij…
Een artikel van Omgevingsweb Bij besluit van 5 oktober 2010 heeft de raad bepaald dat een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist voor het toepassen van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º…

Bundeling, afstemming en samenwerking door omgevingsplan

Geschreven door op dinsdag, 02 september 2014 22:16
Samen met gemeenten, provincies en unies van waterschappen brengt het ministerie van Infrasructuur en Milieu met de Omgevingswet een eenvoudiger omgevingsrecht tot stand. Bert Rademaker, beleidscoördinator wetgeving van het ministerie, legt in zijn 7-minuten college…

Aanvullende gegevens aanvraag Nb-vergunning

Geschreven door op zondag, 31 augustus 2014 20:24
Een artikel van Franca Damen van haar website. De ontwikkelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet gaan snel. De ‘trend’ in de jurisprudentie van de Afdeling lijkt te zijn dat er steeds striktere eisen worden…

Bevoegd gezag bij Nb-vergunning

Geschreven door op zondag, 31 augustus 2014 20:22
Een artikel van Franca Damen van haar website. Het komt regelmatig voor dat er in de praktijk vragen rijzen over wie het bevoegd gezag is om een vergunning op grond van artikel 19d, eerste lid,…
Pagina 1 van 60